Polishögskolan Solna
Polishögskolan Solna
Polishögskolan Solna

Polishögskolan Solna

Kund: Rikspolisstyrelsen/Vasakronan  Yta: 9 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Kasernbyggnaderna i Sörentorp uppfördes i mitten av 1940-talet för Svea livgarde och övertogs av Polisen och Polishögskolan 1970. När antalet intagningsplatser till Polishögskolan utökades krävdes omfattande ombyggnationer för att ge plats åt det dubbla antalet utbildningsplatser. Ett flertal byggnader moderniserades i sin helhet och försågs med nya luftbehandlingsaggregat och installationer för kyla. Inomhusskjutbanan och matsalen rustades upp och nya konferensrum byggdes. Kriminaltekniska laboratoriet byggdes om helt, innehållande tekniska installationer som processventilation för speciella dragskåp. Polishögskolan inrymmer också gymnastiksal och kommunikationscentral samt en byggnad med filmskjutbana och bana för övningsscenarior med till exempel tågvagn. Incoords utmaning låg i att integrera moderna tekniska lösningar i de befintliga byggnaderna utan att förändra deras karaktär. Ombyggnationerna skedde i etapper efter en väl genomtänkt tidsplan, detta under pågående verksamhet.