Polishögskolan Sörentorp
Polishögskolan Sörentorp
Polishögskolan Sörentorp
Polishögskolan Sörentorp

Polishögskolan Sörentorp

Kund: Polishögskolan/Vasakronan/TP-Group  Yta: 9 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att öka antalet utbildningsplatser vid Polishögskolan i Sörentorp från 1000 till 1700. Behovet av utökade/förtätade och moderniserade lokaler var uppenbar. Ett antal byggnader moderniserades i sin helhet och försågs med nya luftbehandlingsaggregat. Installationer för kyla tillkom i nya datorrum och upprustning av inomhusskjutbana, matsal och nya konferensrum genomfördes.

Utmaningen låg i att integrera moderna tekniska lösningar i de befintliga byggnaderna utan att förändra deras karaktär. Till de speciella förutsättningarna hörde bland annat de låga bygghöjderna och att den brådskande ombyggnationen skulle ske under pågående verksamhet.

Ombyggnaderna genomfördes i etapper efter en väl genomtänkt tidsplan, detta för att möta det stegrande lokalbehovet.