Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

I april 2018 presenterades bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft för regeringen. Detta är en färdplan med uppmaningar till olika aktörer inom branschen och till politiker för hur bygg- och anläggningssektorn ska bli klimatneutral.

Incoord är ett av flera företag som har ställt sig bakom färdplanen, och därmed står bakom de mål, uppmaningar och den viljeriktning som presenteras i färdplanen.

I stora drag handlar färdplanen om hur man måste få med hela värdekedjan, det vill säga alla olika intressenter inom branschen, för att kunna nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Det måste finnas ett ökat kundkrav, bättre marknadsinitiativ samt tydligare krav fån riksdag och regering för att denna omställning ska kunna genomföras. Färdplanen är därför ett sätt att få olika aktörer att ställa sig bakom det som skrivs i färdplanen, för att på så sätt snabba på utvecklingen mot en mer hållbar bygg- och anläggningssektor.

Det kan ibland vara svårt att få igenom mer hållbara lösningar, då den ekonomiska aspekten oftast väger tyngst. Det krävs därför dels en ökad vilja från beställare samt ökade krav från riksdag och regering. Företag som Incoord kan däremot alltid föreslå hållbara lösningar, där vi jobbar med cirkulära kretslopp och gör det vi kan för att bidra till ett hållbart tänk. Inom branschen behöver det börja ske en omställning – för att förhoppningsvis hållbara byggnader i framtiden även ska vara ekonomiskt fördelaktiga. Hållbarhet är ett viktigt begrepp för Incoord och att ställa sig bakom färdplanen är därför en självklarhet.

Färdplanen finns att läsa på Fossilfritt Sveriges hemsida:
Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft